مدارس مبین - استان مازندران

مدرسه ابتدایی دخترانه :

ساری – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه متوسطه اول دخترانه:

ساری – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه ابتدایی دخترانه :

بابل – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه ابتدایی پسرانه:

نور – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه ابتدایی پسرانه :

بابلسر – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه ابتدایی پسرانه :

نور – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه متوسطه اول پسرانه :

سوادکوه – بلوار…. شماره تماس :231564

مدرسه متوسطه اول دخترانه:

ساری – بلوار…. شماره تماس :231564

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی