مدارس مبین - استان مازندران

کنترل نکنید!

راهکار های مقابله با اعمال قدرت در کودک – قسمت اول

وقت‌گذاری برای کودک

وقت کیفی، وقت ویژه، وقت دو نفره با فرزند خود بگذارید.
یعنی چه؟ یعنی با بچه بازی کنید و با او وقت بگذرانید! این کار معجزه می کند.

رعایت حد اعتدال

یعنی در طول روز باید والدین چند بار بگویند: آفرین، عالی بود، احسنت و…؟ چند بار باید بگویند نه، این کار زشت بود، دوباره انجام نده؟ نسبت تشویق به تنبیه چقدر باشد؟

نیمه پر لیوان را ببینید

وقتی از کودک شما یک کار درست و یک کار غلط سر زده است، برای اینکه او کار بد خود را تکرار نکند، به کار درست او اهمیت بدید و توجه خود را معطوف به رفتار درست او کنید.

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی